banner

Reference

Polský dům, Ostrava

Jedná se o stavbu z přelomu století s výraznými secesními prvky, kterým se autor ve své umělecké práci plně podřídil. Kladem jeho řešení bylo moderní ztvárnění secese, a to jak ve výtvarném pojetí, tak v materiálu. Dílo působí svěžím dojmem a plně vyhovělo všem požadavkům, včetně Úřadu památkové péče.

Fakultní nemocnice v Ostravě - Porubě

Práce na rekonstrukci vstupního atria o rozloze 1400 m2 byla provedena a kolaudována bez jakýchkoli připomínek. Kladem řešení bylo otevření prostoru a zejména pak zcela nově řešený střešní prostor s velice působivým bazilikálním architektonickým projektem za účelem využití denního osvětlení. Světelná fontána tvoří monumentální střed kompozice s nenásilným, leč působivým využitím všech skleněných prvků. Architektura prostoru působí klidným a elegantním dojmem s využitím luxusních vitráží, s lustry i plastickými komponenty. Všechno je provedeno v ekologicky čistých materiálech. Jedná se o realizaci vítězného návrhu v konkurzním řízení, který byl proveden na vysoké profesionální úrovni.

Priessnitzovy Lázně Jeseník - prezidentský salónek

Požadavkem investora bylo vytvoření exkluzivního interiéru pro významné osobnosti z domova i zahraničí. Architektonické řešení i řemeslné provedení tento požadavek beze zbytku splnilo. Celkový dojem podpořil i výběr cizokrajných dýh a jejich sladění s výrazně řešeným centrálním lustrovým osvětlením.

Moravskoslezské teplárny, a. s., Ostrava - interiéry patra generálního ředitele

Zadané dílo bylo předloženo v komplexním architektonickém projektu, jež plně vyhovuje záměrům zadavatele. Jeho provedení má vysokou řemeslnou úroveň, s naprosto netradičními osvětlovacími prvky a celkovou příjemnou barevností. Dílo je hodnoceno velice kladně.

Severomoravská energetika, a. s., Ostrava

Investor požadoval celkové řešení 4 podlaží rozsáhlého komplexu, který byl firmou Atelier Milata vyřešen velice nápaditě. Autor použil jednoduchých materiálů, které ovšem byly zpracovány na vysoké umělecké úrovni. Zejména originálně řešená světelná řeka působí velice plasticky, avšak vyrovnaně. Na základě této zkušenosti bude s firmou Atelier Milata navázána další spolupráce.

Severomoravská energetika, a. s., Ostrava

Atelier Milata byl pověřen řešením a realizací předsálí v Domě energetiky. Kladem řešení bylo vestavění galerií v prostoru šaten. Balustrádové zábradlí s vitrážemi a zelení, prostor výrazně zjemnilo. Výrazným kontrapunktem je originální středový lustr. Vstupní dveře do velkého sálu jsou zpracovány zcela netradičně několika valéry tryskaného skla. Po řemeslné stránce je dílo hodnoceno jako bezchybné.

Severomoravská energetika, a. s., Ostrava - předěleová stěna v sekretariátě generálního ředitele

Autor byl požádán o autorskou realizaci zhora uvedeného díla. Požadavky byly stanoveny na neprůzvučnost 35 decibelů a ma¬ximální možnou neprůhlednost. Autor si zvolil jako techniku řezanou plastiku ve skle, která nejen, že splnila zadané pod¬mínky, ale ve výtvarné hodnotě je předčila.

Severomoravská energetika, a. s., Ostrava - Kongresový sál

Autor byl pověřen rekonstrukcí původního víceúčelového sálu na kongresové centrum. Byl vytvořen a navržen sál s tlumoč-nickými kabinami, projekční plochou a režii, s pracovištěm pro novináře a vrcholový management SME. Velice kladně byl hodnocen jak koncept, tak i provedení, včetně osvětlovacích těles. Vysoce pak byla hodnocena nově vytvořena akustika sálu, která je originálním autorským dílem – patentováno.

Severomoravská energetika, a. s., Ostrava - reprezentační prostory vrcholového managementu

Malý sál – architektonické řešení interiéru navazuje na velký sál. Nesporným kladem řešení je také vkusné zakrytí stávajících rozvodů klimatizace. Velice dobře se podařilo zakomponovat audio-video techniku pro konferenční přenos přes satelit.

Banketka – působí velice příjemným dojmem, k čemuž jedno-značně napomohly zrcadlové protilehlé stěny, a zejména pak skleněná řeka, která je výrazným výtvarným dílem v tomto interiéru.

Kavárna a bar – největším kladem řešení byla realizace vesta-věného patra baru, které značně rozšířilo stávající prostor, který byl k dispozici. Esteticky velmi dobře působí i netradičně řešené schodiště, které propojuje kavárnu s barem. Vitrážová okna z čirého válcovaného skla, spolu s osvětlovacími tělesy, podporují intimitu prostředí. Velice dobře rovněž působí sedací nábytek a židle, které jsou autorským dílem majitele Ateliéru – užitý průmyslový vzor. Jak bývá zvykem u tohoto dodavatele, vše bylo zhotoveno na vysoké profesionální úrovni.

Opavská lesní, a.s.

Atelier Milata byl požádán o zpracování návrhu interiéru vstupních prostor a kanceláří. Vysoce hodnocena byla účelnost a estetika navržených prostor v naprosto perfektní řemeslné kvalitě. V historických částech objektu se autor podřídil výtvar¬nému názoru konce 17. století a Památkový úřad v Opavě vyslovil s touto částí díla naprostou spokojenost.

Obecní úřad Závada - smuteční síň

1. místo v soutěži. Výtvarné návrhy a realizace vitráží, kříže a skleněné trnové koruny. Atelier se zhostil zadaného úkolu velmi dobře. Vysoce byla hodnocena jak výtvarná stránka díla, tak jeho řemeslné provedení.

Římsko-katolická farnost, Zlín

Subkomise pro sakrální umění při liturgické komisi olomouc¬kého arcibiskupství vyzvala autora k předložení výtvarných návrhů lustrů a osvětlovacích těles pro Kostel Panny Marie ve Zlíně. Z předložených návrhů bylo doporučeno k realizaci 13 lustrů a 14 nástěnných svítidel. Byla hodnocena jejich vysoká estetická i funkční úroveň.

Svatý otec papež Jan Pavel II - Skleněný obětní kalich – dar arcibiskupa Olomouckého. Dar byl s povděkem přijat.

Biskupství ostravsko-opavské - Mons. František Václav Lobkowicz O. Praem. - skleněné ciborium – světový unikát.

České dráhy a.s. - Informační centrum Ostrava - Hlavní nádraží

Vítězství v soutěži. Atelier předal dílo v perfektní kvalitě. Výraznou dominantu tvoří skleněné objekty a výtvarně pojatá pískovaná skla.

Transgas a.s., Praha

Autor řešil interiéry generální ředitelky TRANSGAS, a.s. Praha, včetně nezbytných stavebních úprav s použitím výtvarných prvků. Interiér vybaven špičkovou audiovizuální technikou, včetně přenosu videokonferencí. Vše bylo provedeno v pravých ušlechtilých materiálech, v řemeslné profesionalitě. Celý interiér působí i v průhledech velice vyrovnaně, velkoryse až vznešeně.